Członkiem  Klastra mogą zostać firmy, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność związaną z sektorem filmowym, uczestnicy procesu produkcji filmowej, dystrybucji i edukacji lub oferujące usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora, działające w regionie Galicji. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Członków Klastra uczestniczy w nim na równych prawach i ma możliwość angażowania się we wszystkie działania realizowane przez Klaster oraz inicjowania nowych przedsięwzięć i projektów przyczyniających się do rozwoju powiązania kooperacyjnego.

 

Warunki formalne:

 

1. Członkiem Klastra może zostać podmiot, który:

• działa w branży filmowej w regionie od co najmniej dwóch lat;

• ma dobrą opinię, świadczy usługi profesjonalnie i na wysokim poziomie;

• posiada portfolio swojej działalności, stronę www, materiały informacyjne, cenniki, ofertę itp.;

• prowadzi działalność zgodnie ze sztuką, przestrzega przepisów BHP, pracy, płacy itp.;

• działalność gospodarcza Członka Klastra powinna być ubezpieczona w zakresie odpowiadającym rodzajowi działalności, OC działalności w większości wypadków jest wymagane;

2. Członkiem Klastra nie może być firma/ osoba fizyczna skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa gospodarcze;

3. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania Klastra, w szczególności zawartych w:

• Umowie o Współpracy w Ramach Krakowskiego Klastra Filmowego

• Regulaminie Klastra

• Uchwałach podjętych przez Zarząd, Departamenty i Radę Klastra;

4. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniej Deklaracji, która staje się aneksem do Umowy;

5. Warunkiem przyjęcia nowego Członka Klastra jest uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Klastra oraz zgody zwykłej większości Członków właściwego Departamentu;.

 

Członkowie Klastra są podzieleni na cztery departamenty:

 

• Departament produkcji

• Departament postprodukcji

• Departament serwisu zdjęciowego

• Departament niezależnych twórców filmowych i organizacji pozarządowych

 

Charakterystyka Departamentów – opis działalności Członków Departamentów:

 

• departament produkcji – firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oferujące usługi dotyczące szczególnie okresu zdjęciowego w produkcji filmowej lub obsługi całości produkcji filmowej, tu zwłaszcza: domy produkcyjne, agencje reklamowe, marketingowe i PR-owe, agencje castingowe, producenci wykonawczy, producenci liniowi, kierownicy produkcji,  kierownicy planu, sekretarki planu, administracja produkcji, obsługa lokacji – skauci, kierownicy produkcji ds. lokacji zdjęciowych, budowa scenografii i budowa dekoracji, obsługa planu – dyżurni planu, dyżurni scenograficzni, gońcy, firmy działające w pionach scenografia, kostiumy, charakteryzacja, i inne nie związane bezpośrednio z techniką i technologiami produkcji;

 

• departament postprodukcji - firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oferujące usługi dotyczące obróbki obrazu i dźwięku po zakończeniu okresu zdjęciowego filmu, w tym zwłaszcza: studia nagrań, postprodukcja dźwięku, montaż obrazu, kolor korekcja, grafika komputerowa, animacja, efekty specjalne, laboratoria, itp.;

 

• departament serwisu zdjęciowego – firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oferujące usługi w ramach tzw. parku technologicznego, wynajmu urządzeń, maszyn, technologii, niezbędnych do obsługi planu filmowego, w tym zwłaszcza: sprzęt zdjęciowy, sprzęt do realizacji zdjęć lotniczych i podwodnych, oświetlenie filmowe, grip, wózki kamerowe, krany, zdjęciowy rigging typu podesty, rusztowania, konstrukcje, agregaty i infrastruktura elektryczna,  infrastruktura camp-u zdjęciowego i transportu typu barobusy, toalety, busy, garderoby samojezdne, studia telewizyjne i hale zdjęciowe, technika dźwiękowa na planie, motion capture, e-motion capture, motion control, studia fotograficzne, technika 3D, technika eventowa, technika realizacji telewizyjnej typu wozy transmisyjne, VFX-y typu efekty pogodowe, pirotechnicy, kaskaderzy, robotyka, i inni;

 

• departament niezależnych twórców filmowych, instytucji i organizacji pozarządowych – fundacje i stowarzyszenia, instytucje publiczne, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, którym przysługują prawa autorskie do wykonywanego dzieła zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku, tu zwłaszcza: scenarzyści, reżyserzy, aktorzy, operatorzy filmowi, mistrzowie oświetlenia, operatorzy dźwięku, scenografowie, rekwizytorzy, projektanci wnętrz, kostiumografowie, charakteryzatorzy,  montażyści obrazu, graficy, rysownicy, kompozytorzy,  muzycy, i inni;

 

Współpraca Członków z Klastrem:

 

1. Klaster w imieniu wszystkich swoich Członków promuje branżę filmową regionu i czyni ją rozpoznawalną na arenie międzynarodowej i krajowej;

2. Klaster wspiera swoich Członków poprzez organizację wymiany informacji pomiędzy Członkami, mającą na celu eliminację zagrożeń na rynku, np. w kwestiach niewypłacalnych klientów, dostępu do ubezpieczeń itp.

3. Klaster organizuje szkolenia, warsztaty, studia mające na celu wzmocnienie branży filmowej, jej edukowanie i wzrost know-how;

4. Klaster wymaga od Członków: przestrzegania przepisów pracy, BHP, stosowania odpowiednich ubezpieczeń i zabezpieczeń;

5. Klaster dąży do ochrony lokalnego rynku i jego twórców;

6. Klaster wspiera działania innowacyjne, rozwój technologii, pozyskuje dotacje na rozwój Klastra, organizuje współpracę z jednostkami badawczymi i uczelniami;

7. Członkowie Klastra są zobowiązani:

• Wspierać swoimi działaniami Klaster, brać czynny udział w funkcjonowaniu Klastra, podejmowanych działaniach przez Klaster;

• Wywiązywać się ze zobowiązań wobec Klastra i jego Członków;

• Nie działać na szkodę Klastra i Członków Klastra;

• Postępować godziwie, lojalnie, zgodnie z prawem i sztuką swojego zawodu;

 

Składki członkowskie i opłata wpisowa:

Opłata wpisowa (jednorazowa) wynosi 150 zł brutto.

Składka członkowska wynosi 50 zł brutto miesięcznie i jest płatna do 15-go dnia każdego miesiąca.

• Składka członkowska dla twórców niezależnych i organizacji pozarządowych wynosi 100 zł brutto rocznie, bez opłaty wpisowej.

 

Składki i opłaty należy wpłacać na konto:

Krakowski Park Technologiczny

ul. prof. Michała Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków

Bank BPS

69 1930 1220 2610 0616 0537 0009

 

 

Regulamin

Deklaracja przystąpienia

kkf_logotyp_artboard-12 kkf_logotyp_artboard-22 kkf_logotyp_artboard-32 pdf_ikona_2x pdf_ikona_2x word_=281=29_2x

Deklaracja przystąpienia (twórcy niezależni)

pdf_ikona_2x word_=281=29_2x